My Shopping Cart
Login to use eshop features.
New innovative Led Wash Helix Ultra & HP and Q19 Ultra with pixel ring and high-power LEDs, Shipping Now.
HELIX & Q19 Ultra
Фирмата получи безвъзмездно финансиране
ФОС ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД е получило безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 чрез осигуряване на ликвидни средства. Благодарение на получената финансова помощ предприятието успя да преодолее недостига на ликвидни средства по време на пандемията от COVID-19. Средствата по оперативната програма помогнаха на предприятието да запази дейността си, като покриха част от текущите разходи на дружеството. Общата стойност на получените средства е 50000.00 лв европейско финансиране.
 
FOS TECHNOLOGIES EOOD has received a grant under project BG16RFOP002-2.089 "Support for small businesses with a turnover of over BGN 500,000 to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic." The goal of the project is to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic by providing liquidity. Thanks to the received grant, the company successfully prevent the cessation of liquidity during the COVID-19 pandemic. The funds under the operational program help the company to maintain its activity by covering some of the current costs in the company. The total value of the received funds is BGN 50000.00 European funding.